Đánh giá mới

  1. Văn Đức
    Văn Đức
    5/5,
    những tác phẩm của Đức Ajahn Chah thật dễ hiểu và luôn khuyến khích người nghe đi thằng vào hành động.