Kinh Trung A Hàm _ Tập 2

Kinh Trung A Hàm _ Tập 2


Tôi nghe như vầy:
Một thời Đức Phật đến Bà-kì-sấu, ở trong núi Ngạc rừng Bố, vườn Lộc dã[2].

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo:

“Này chư Hiền, thế gian có bốn hạng người. Những gì là bốn? Hoặc có một hạng người bên trong thật có ô uế[3] mà không tự biết, không biết như thật bên trong có ô uế. Hoặc có một hạng người bên trong thật có ô uế nhưng tự biết, biết như thật bên trong có ô uế. Hoặc có một hạng người bên trong thật không có ô uế mà không tự biết, không tự biết bên trong thật không có ô uế. Hoặc có một hạng người bên trong thật không có ô uế và tự biết, biết như thật bên trong thật không có ô uế.

“Chư Hiền, nếu một người bên trong thật có ô uế mà không tự biết, không biết như thật bên trong có ô uế, thì trong loài người, người này là tối hạ tiện.

Nếu một người bên trong thật có ô uế nhưng tự biết như thật, biết như thật bên trong thật có ô uế, thì trong loài người, người này là tối thắng. Nếu có một người bên trong thật không có ô uế mà không tự biết, không biết như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong loài người, người này là tối hạ tiện.

Nếu có một người bên trong thật không có ô uế mà tự biết, biết như thật bên trong thật không có ô uế, thì trong loài người, người này là tối thắng”.

Lúc ấy, có một thầy Tỳ-kheo[4] liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng:

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì nhân gì, duyên gì mà hai hạng người trước đều có ô uế, tâm ô uế, mà một người được nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối thắng? Và do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người sau không có ô uế, không làm ô uế tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện và một người được coi là tối thắng?”
(Trích Kinh Uế Phẩm)

Mục lục:
 1. Phẩm 8 Kinh Niệm Thân
 2. Phẩm 8 Kinh Chi Ly Di Lê; Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên
 3. Phẩm 8 Kinh Vô Thích; Kinh Chân Nhân
 4. Phẩm 8 Kinh Thuyết Xứ
 5. Phẩm 8 Kinh Thuyết Xứ tiếp theo
 6. Phẩm 9 Kinh Uế Phẩm
 7. Phẩm 9 Kinh Cầu Pháp
 8. Phẩm 9 Kinh Tỳ Kheo Thỉnh; Kinh Tri Pháp
 9. Phẩm 9 Kinh Chu Na Vấn Kiến; Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ
 10. Phẩm 9 Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí; K Hắc Tỳ Kheo; K Trụ Pháp; K Vô
 11. Phẩm 10 Kinh Đại Nhân
 12. Phẩm 10 Kinh Đại Nhân tiếp theo
 13. Phẩm 10 Kinh Niệm Xứ
 14. Phẩm 10 Kinh Khố Ấm1
 15. Phẩm 10 Kinh Khố Ấm2
 16. Phẩm 10 Kinh Tăng Thượng Tâm; Kinh Niệm
 17. Phẩm 10 Kinh Sư Tử Hống
 18. Phẩm 10 Kinh Ưu Đàm Bà La
 19. Phẩm 10 Kinh Ưu Đàm Bà La tiếp theo
 20. Phẩm 10 Kinh Nguyện; Kinh Tưởng
 21. Phẩm 11 Kinh Lâm; Kinh Tự Quán Tâm
 22. Phẩm 11 Kinh Đạt Phẩm Hạnh
 23. Phẩm 11 Kinh A Nô Ba
 24. Phẩm 11 Kinh Chư Pháp Môn; K Ưu Đà La; Kinh Mật Hoàn Dụ
 25. Phẩm 11 Kinh Cù Đàm Di
 26. Phẩm 12 Kinh Nhu Nhuyến; K Long Tượng; K Thuyết Xứ
 27. Phẩm 12 Kinh Thuyết Vô Thường; K Thỉnh Tỉnh; K Chiêm Ba
 28. Phẩm 12 Kinh Sa Môn Thị Thập Ức
 29. Phẩm 12 Kinh Bát Nạn; K Bần Cùng; K Hành Dục
 30. Phẩm 12 Kinh Phước Điền; K Ưu Bà Tắc
 31. Phẩm 12 Kinh Oán Gia; Kinh Giáo Đàm Di
 32. Phẩm 12 Kinh Hàng Ma
 33. Phẩm 12 Kinh Lại Tra Hòa La
 34. Phẩm 12 Kinh Lại Tra Hòa La tiếp theo
 35. Phẩm 12 Kinh Ưu Ba Ly
 36. Phẩm 12 Kinh Ưu Ba Ly tiếp theo
 37. Phẩm 12 Kinh Thích Vấn
 38. Phẩm 12 Kinh Thích Vấn tiếp theo
 39. Phẩm 12 Kinh Thiện Sanh
 40. Phẩm 12 Kinh Thiện Sanh tiếp theo
 41. Phẩm 12 Kinh Thương Nhân Cầu Tài
 42. Phẩm 12 Kinh Thế Gian; Kinh Phước; K Tức Chỉ Đạo; K Chí Biên; K Dụ
 43. Phẩm 13 Kinh Vũ Thế
 44. Phẩm 13 Kinh Thương Ca La
 45. Phẩm 13 Kinh Toán Số Mục Kiền Liên
 46. Phẩm 13 Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên
 47. Phẩm 13 Kinh Tượng Tích Dụ
 48. Phẩm 13 Kinh Văn Đức
 49. Phẩm 13 Kinh Hà Khổ; Kinh Hà Dục
 50. Phẩm 13 Kinh Uất Sấu Ca La
 51. Phẩm 13 Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa
 52. Phẩm 14 Kinh Anh Vũ
 53. Phẩm 14 Kinh Man Nhàn Đề
 54. Phẩm 14 Kinh Bà La Bà Đường
 55. Phẩm 14 Kinh Bà La Bà Đường tiếp theo
 56. Phẩm 14 Kinh Tu Đạt Đa; K Phạm Ba La Diên
 57. Phẩm 14 Kinh Hoàng Lô Viên; Kinh Đầu Na
 58. Phẩm 14 Kinh A Già La Ha Na; Kinh A Lan Na
 59. Phẩm 14 Kinh Phạm Ma
 60. Phẩm 14 Kinh Phạm Ma tiếp theo- hết quyển 2
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Tuệ Sỹ
Người đọc
Thy Mai, Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương, Thủy Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
2,915
Xem
2,915
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top