Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa

Tác giả
Dành riêng Tỳ Kheo Ni

Học xong mấy bộ luật, đến bộ Tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, sư cô Diệu Sơn phát tâm chuyển ngữ từ Hán văn sang Việt văn. Trước khi chấm bút thực hiện việc này sư cô có thỉnh ý chúng tôi, nhận thấy đó là việc làm rất hữu ích, giúp người sau thuận tiện dễ dàng nghiên cứu giới luật đồng thời cũng là thực hiện nguyện vọng của bổn sư chúng tôi (Ni trưởng Thượng Hiền Hạ Học). Sinh thời Ni trưởng thường ước ao bộ luật này được dịch sang Việt văn để phổ biến rộng rãi trong Ni chúng đã thọ giới Cụ Túc, vì thế chúng tôi rất hoan hỷ và cảm thán trước thành ý của sư cô Diệu Sơn.

Hôm nay chúng tôi xin thành kính giới thiệu bộ luật này cùng chư vị tỳ kheo ni còn đang nghiên cứu học hỏi về giới luật để quý vị có thêm một tài liệu rất phong phú sáng sủa và tinh tế của tổ đức Cơ, một vị tổ sư uyên thâm về luật tạng, ngài đã dày công soạn bộ luật này với lòng đầy lâng mẫn giúp Ni giới trên lộ trình ni học. Quả là một lộ trình trân quý đối với Ni chúng được kết tinh từ tâm và trí tuệ của Ngài.

Vì lòng hâm mộ luật học lòng khao khát được cúng dường Phật pháp, sư cô Diệu Sơn đã không quản ngại tài hèn, đức bạc cố gắng thực hiện công việc chuyển ngữ này, chúng con thành tâm đảnh lễ, cuối xin chư vị tôn túc thùy từ chỉ giáo cho những điều còn sai xót, chúng con xin thành kính tri ân và y giáo phụng hành.

(Trích lời giới thiệu)

Mục lục:
Q1-Giải Thích Đề Mục
Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Bài Tựa 1
Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Bài Tựa 2
Q1-Giải Thích Văn Luật-Giải Thích Giới Tướng
Q1-Giới Dâm 1
Q1-Giới Dâm 2
Q2-Giới Trộm Cấp
Q2-Giới Sát
Q2-Giới Vọng Ngữ
Q2-Giới Hai Thân Nam Nữ Chạm Nhau
Q2-Giới Tâm Nhiễm Ô Phạm Tám Việc
Q2-Giới Che Dấu Tội Nặng của Người
Q2-Giới Tùy Thuận Tỳ Kheo Bị Cử Tội
Q3-Giới Làm Mai Mối
Q3-Giới Vô Cớ hủy Báng Người
Q3-Giới Lấy Một Chút Phần Vô Cớ Phỉ Báng Người
Q3-Giới Đến Quan Thưa Kiện Người
Q3-Giới Độ Nữ Giới Xuất Gia
Q3-Giới Vội Giải Tội Cho Ni Bị Tội
Q3-Giới Một Mình Lội qua Nước-Vào Thôn Và Đi Sau
Q3-Giới Tâm Nhiễm Nhận Thức Ăn
Q3-Giới Khuyên Nhận Thức Ăn Của Người Có Tâm Nhiễm Ô
Q3-Giới Phương Tiện Phá Tăng
Q3-Giới Lập Bè Đảng Phá Tăng
Q3-Giới Bị Đuổi Mà Không Chấp Hành
Q3-Giới Không Bỏ Tánh Ác
Q3-Giới Thân Gần Che Dấu Tội Nhau
Q3-Giới Khuyên Bảo Cùng Sống Chung Và Che Giấu Tội Nhau
Q3-Giới Tức Giận Bỏ Tam Bảo
Q3-Giới Ưa Tranh Cải Mà Không Nhớ Việc Tranh Cải
Q4-Giới Chứa Y Dư 10 Ngày Không Tịnh Thí
Q4-Giới Lìa Y Ngủ Nơi Khác
Q4-Giới Chứa-May Y Quá Một Tháng
Q4-Giới Theo Người Không Bà Con Xin Y
Q4-Giới Không Được Xin Y Quá Nhiều
Q4-Giới Không Được Xin Thêm Tiền May Y
Q4-Giới Vì Tham Tốt Xin Hùn Lại Sắm Một Y
Q4-Giới Đòi Y Hơn Sáu Lần
Q4-Giới Cấm Nhận Giử Vàng Bạc Tiền Và Vật Quí
Q4-Giới Cấm Trao Đổi Vật Quí
Q4-Giới Cấm Mua Bán
Q4-Giới Cấm Chứa Bát Và Xin Bát Tốt
Q4-Giới Nhờ Cư Sĩ Không Bà Con Dệt Y
Q4-Giới Yêu Cầu Dệt Y Thật Đẹp
Q4-Giới Sân Giận Đòi Y Lại
Q4-Giới Dùng Thuốc Quá Bảy Ngày
Q4-Giới Chứa Y Cúng Gấp Quá Thời Hạn
Q4-Giới Xoay Vật Tăng Về Mình
Q5-Giới Xin Vật Này Lại Đòi Vật Kia
Q5-Giới Đem Tiền Cúng Làm Nhà Để May Y
Q5-Giới Dùng Tiền Cúng Thức Ăn May Y
Q5-Giới Dùng Tiền Cúng Thất Riêng Để May Y
Q5-Giới Dùng Tiền Cúng Tăng Phòng Đổi Y Cùng Chia
Q5-Giới Chứa Bát Tốt
Q5-Giới Chứa Nhiều Đồ Đẹp
Q5-Giới Hứa Cho Bệnh Y Lại Không Cho
Q5-Giới Y Trái Thời Cho Là Y Đúng Thời
Q5-Giới Đổi Y Sau Giận Lấy Lại
Q5-Giới Xin Y Dày
Q5-Giới Xin Y Mỏng Quá-Quá Mức Qui Định
Q5-Giới Nói Dối
Q5-Giới Nói Lời Chê Mắng
Q5-Giới Nói Hai Lưỡi
Q5-Giới Ngũ Cùng Nhà Với Người Nam
Q5-Giới Cùng Với Người Chưa Thọ Giới Ngũ Chung Phòng
Q5-Giới Cùng Người Chưa Thọ Đại Giới Tụng Niệm
Q5-Giới Đến Người Ngoài Nói Tội Thô của Người Khác
Q5-Giới Đến Người Chưa Thọ Giới Cụ Túc Nói Pháp Đã Chứng
Q5-Giới Cấm Nói Pháp Cho Người Nam Quá Năm Sáu Lời
Q5-Giới Cấm Đào Đất
Q5-Giới Phá Hoại Thôn Làng Của Quỷ Thần
Q5-Giới Nói Lời Lạ Làm Người Buồn
Q5-Giới Chê Mắng
Q5-Giới Đem Giường Của Tăng để Ngoài Đất Trống
Q5-Giới Không Dọn Dẹp Ngọa Cụ Ở Phòng Tăng
Q6-Giới Cưỡng Đoạt Cho Ngũ Nghĩ
Q6-Giới Kéo Người Ra Khỏi Phòng
Q6-Giới Trên Gác Ngồi Giường Sút Chân
Q6-Giới Đem Nước Có Trùng Tưới Lên Cỏ
Q6-Giới Lợp Nhà Quá Hạn Định
Q6-Giới Nhận Cúng Dường Hơn Một Bữa An
Q6-Giới Ăn Biệt Chúng
Q6-Giới Nhận Hơn Ba Bát
Q6-Giới Ăn Không Đúng Thời
Q6-Giới Để Thức Ăn Cách Đêm
Q6-Giới Tự Lấy Thức Ăn Để Ăn
Q6-Giới Nhận Lời Mời-Không Dặn-Đến Nơi Khác
Q6-Giới Ăn Xong Có Ý Ngồi Nán Lại
Q6-Giới Ngồi Ăn Nơi Khuất
Q6-Giới Ngồi Một Mình Với Người Nam Nơi Đất Trống
Q6-Giới Đuổi Người Đi Khiến Họ Không Được Ăn
Q6-Giới Nhận Thuốc Quá Giới Hạn
Q6-Giới Đi Xem Quân Trận
Q6-Giới Ngũ Trong Quân Trận Quá Ba Đêm
Q6-Giới Xem Quân Lính Giao Chiến
Q6-Giới Uống Rượu
Q6-Giới Đùa Giỡn Trong Nước
Q7-Giới Dùng Ngón Tay Thọc Lét
Q7-Giới Không Nghe Theo Lời Khuyên Can
Q7-Giới Hăm Dọa Người Khác
Q7-Giới Tắm quá nhiều
Q7-Giới Đốt Lửa Nơi Đất Trống
Q7-Giới Giởn-Giấu Y-Bát-Ống Kim
Q7-Giới Đắp Y Đã Tịnh Thí
Q7-Giới Đắp Y Mới
Q7-Giới Giết Chết Súc Vật
Q7-Giới Uống Nước Có Trùng
Q7-Giới Cố Ý Làm Người Buồn
Q7-Giới Che Dấu Tội Thô Của Người
Q7-Giới Khởi Ra Việc Tranh Cải
Q7-Giới Biết Là Giặc Mà Đi Chung
Q7-Giới Không Bỏ Ác Kiến
Q7-Giới Bè Đảng Với Người Ác Kiến
Q7-Giới Nuôi Sa Di Ni Bị Diệt Tẩn
Q7-Giới Chống Cự Nạn Vấn Khi Được Khuyên Can
Q7-Giới Khinh Chê Việc Tụng Giới
Q7-Giới Không Hiểu Giới Pháp
Q7-Giới Chống Trái Yết Ma
Q7-Giới Không Gợi Dục
Q7-Giới Đã Gợi Dục Sau Hối Hận
Q8-Giới Nghe Lén Cải Nhau-Sau Kể Lại
Q8-Giới Tức Giận Đánh Tỳ Kheo Ni
Q8-Giới Giận Dọa Tỳ Kheo Ni
Q8-Giới Tức Giận Đem Tội Tăng Tàn Vô Cớ hủy Báng
Q8-Giới Vội Vào Nghạch Cửa Cung Vua
Q8-Giới Cầm Vật Báu
Q8-Giới Vào Làng Xóm Không Đúng Lúc
Q8-Giới Làm Giường Quá Mức
Q8-Giới Dồn bông Đâu-La-Miên làm nệm
Q8-Giới Cấm Ăn Tối
Q8-Giới Cấm Cạo Lông Ba Chổ
Q8-Giới Tẩy Tịnh Quá Giới Hạn
Q8-Giới Lấy Hồ Giao Làm Nam Căn
Q8-Giới Cấm Ni Cùng Nhau Vỗ
Q8-Giới Cung Cấp Nước Quạt Cho Tỳ Kheo
Q8-Giới Xin Hạt Sống
Q8-Giới Đại Tiểu Tiện Lên Cỏ Sống
Q8-Giới Không xem trước mà đổ đồ dơ
Q8-Giới đến nghe xem đờn hát
Q8-Giới Trong Thôn Nơi Vắng Đứng Chung Với Người Nam
Q8-Giới Cùng Với Người Nam Đi Vào Chổ Vắng
Q8-Giới Cùng Với Người Nam Nói Thầm
Q8-Giới Đến nhà Cư Sĩ Ngồi Không Nói Bỏ Đi
Q8-Giới Tự Tiện Ngồi Ghế Của Người
Q8-Giới Không Hỏi Chủ Tự Tiện Ngủ Nghỉ
Q8-Giới Với Người Nam Vào Nhà Tối
Q8-Giới Không Xét Kỹ Lời Nói
Q8-Giới Cấm Thề Thốt
Q8-Giới Đấm Ngực Khóc La
Q8-Giới Cấm Nằm Chung giường
Q8-Giới Cùng Đắp Chung Mền-Nằm Chung Nệm
Q8-Giới Làm Phiền Người Bằng Cách Dạy Kinh-Tụng Kinh
Q8-Giới Không Săn Sóc Người Bệnh
Q8-Giới Trong Lúc An Cư Giận Đuổi Khỏi Phòng
Q8-Giới Ba Mùa đi Dạo Khắp Nơi
Q8-Giới An Cư Xong Vẫn Ở Nán Lại
Q9-Giới Đến Vùng Biên Giới Nghi Có Nạn
Q9-Giới Ở Trong Giới Nghi Có Tai Nạn Vẫn Đi
Q9-Giới Gần Gũi Người Thế Tục
Q9-Giới Đến Xem Cung Vua
Q9-Giới Lộ Thân Tắm trong Sông Hồ
Q9-Giới May Áo Tắm Quá Kích Thước
Q9-Giới May Y Quá Thời Hạn Ấn Định
Q9-Giới Quá Năm Ngày Không Xem Y
Q9-Giới Ngăn Cúng Y Cho Chúng Tăng
Q9-Giới Tự Tiện Đắp Y Người Khác
Q9-Giới Đem Y Cho Ngoại Đạo
Q9-Giới Ngăn Tăng Chia Y
Q9-Giới Cản Chúng Tăng Xã Y Công Đức
Q9-Giới Ngăn Không Cho Tăng Xã Y Công Đức
Q9-Giới Không Giúp Người Diệt trừ Tranh Cải
Q9-Giới Đem Thức Ăn Cho Ngoại Đạo
Q9-Giới làm Sứ Giả cho Cư Sĩ
Q9-Giới Tự Tay Kéo Sợi
Q9-Giới Tự Tiện Ngồi Nằm Trên Giường Người Thế Tục
Q9-Giới Ngủ Nhà Cư Sĩ Lúc Đi Không Từ Giả
Q9-Giới Tụng Tập Chú Thuật Thế Tục
Q9-Giới Dạy Người Tụng Tập
Q9-Giới Độ Người Nữ Có Thai
Q9-Giới Độ Phụ Nữ dang cho con bú
Q9-Giới Cho Người Chưa Đủ Tuổi Thọ Giới
Q9-Giới Không Cho Học Giới - đủ tuổi cho thọ Cụ túc
Q9-Giới Có Học Giới Không Dạy Sáu Pháp cho thọ giới Cụ túc
Q9-Giới không đủ các căn Tăng không cho phép vẫn truyền Giới Cụ Túc
Q9-Giới Độ Phụ Nữ dưới 12 Tuổi Đã Gã Cưới Cho Thọ Đại Giới
Q9-Giới Đủ Hai Năm Học Giới Không Bạch Tăng Mà Truyền Giới Cụ Túc
Q9-Giới Độ Dâm NữVvà Truyền Giới Cụ Túc
Q9-Giới Không Dạy Bảo Đệ Tử
Q9-Giới Không Ở Với Hòa Thượng Hai Năm
Q9-Giới Trái Lời Tăng Độ Người Và Truyền Giới Cụ Túc
Q9-Giới Tỳ Kheo Ni Trẻ Tuổi Mới Thọ Giới Xin Độ Người
Q9-Giới Đủ 12 Tuổi Hạ Tăng Không Cho Mà Độ Người
Q9-Giới Tăng Không Cho Độ Người Nên Phỉ Báng Tăng
Q9-Giới Cha Mẹ và Chồng Người Không Cho Mà Truyền Giới Cụ Túc
Q10-Giới Độ Thiếu Nữ Ái Luyến Người Nam Luôn Sanh Buồn Giận
Q10-Giới Đồng Ý Cho Thọ Giới Cụ Túc Lại Không Truyền Giới
Q10-Giới Nhận Y Của Người Lại Không Truyền Giới Cụ Túc
Q10-Giới Nuôi Chúng Mà Không Dạy
Q10-Giới Truyền Giới Cụ Túc Để Cách Đêm Đưa Đến Đại Tang
Q10-Giới Không Đến Xin Tăng Giáo Thọ
Q10-Giới Trái Lời Dạy Nữa Tháng Không Mời Giáo Thọ
Q10-Giới Hạ An Cư Xong Không Xin Ba Việc Tự Tứ
Q10-Giới An Cư Chổ Không Có Chúng Tỳ Kheo
Q10-Giới Không Bạch Mà Vào Chùa Tăng
Q10-Giới Mắng Nhiếc Tỳ Kheo
Q10-Giới Đã Diệt Tranh Cải Sau Tức Giận
Q10-Giới Nhờ Người Nam Mổ Ung Nhọt
Q10-Giới Ăn No Rồi Sau Lại Ăn
Q10-Giới Thí Chủ Cúng Dường Sanh Tâm Ganh Tị
Q10-Giới Dùng Hương Thoa Chà Thân
Q10-Giới Dùng Cặn Dầu Mè Xoa Chà Thân
Q10-Giới Bảo Tỳ Kheo Ni Xoa Chà Thân
Q10-Giới Bảo Thức Xoa Ni Thoa Chà Thân
Q10-Giới Bảo Sa Di Ni Thoa Chà Thân
Q10-Giới Bảo Phụ Nữ Thoa Chà Thân
Q10-Giới Mặc Quần Độn Mông
Q10-Giới Chứa Đồ Nữ Trang
Q10-Giới Mang Dép Da Cầm Dù Đi
Q10-Giới Không Bệnh Mà Đi Xe
Q10-Giới Không Mặc Tăng Kỳ Chi Vào Thôn
Q10-Giới Chiều Tối Đến Nhà Cư Sĩ
Q10-Giới Chiều Tối Mở Cửa Chùa Ra Đi
Q10-Giới Mặt Trời Lặn Mở Cửa Chùa
Q10-Giới Trái Lời Phật Dạy Không An Cư
Q10-Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Luôn Rỉ Chảy
Q10-Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Hai Hình
Q10-Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Hai Đường Nhập Một
Q10-Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Trốn Nợ Người Bệnh
Q10-Giới Học Các Nghề Để Nuôi Sống
Q10-Giới Dạy Kỹ Thuật Thế Tục
Q10-Giới Đuổi Mà Không Đi
Q10-Giới Không Xin Phép Mà Hỏi Nghĩa
Q10-Giới Muốn Làm Cho Người Buồn
Q10-Giới Xây Tháp Trong Chùa Tăng
Q10-Giới Khinh Thường Tỳ Kheo Mới Thọ Giới
Q10-Giới Muốn Đẹp Nên Đi Lắc Mình
Q10-Giới Muốn Trang Điễm Như Phụ Nữ Thế Tục
Q10-Giới Nhờ Nữ Ngoại Đạo Thoa Chà Thân
Q11-Tám Pháp Hối Quá
Q11-Giới 01-60-Pháp Chúng Học
Q11-Giới 61-100-Pháp Chúng Học
Q12-Pháp 01-02-Bảy Pháp Diệt Tránh
Q12-Pháp 03-07-Bảy Pháp Diệt Tránh
Q12-Kết Thúc Khuyên Hành Trì
Q12-Kệ khen ngợi và hồi hướng
Người dịch
NS TN Diệu Sơn
Người đọc
Kim Phụng
Người gửi
dpa
Tải về
5,359
Xem
5,359
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top