Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Đại Phẩm Tập 1

Tạng Luật Nam Truyền - Bộ Phân Tích Giới Bổn - Đại Phẩm Tập 1


Đại Phẩm và Tiểu Phẩm thuộc Tạng Luật gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka Bộ Hợp Phần

Đại Phẩm được chia làm mười chương, và được ấn tống thành hai tập:

1. Chương 1 nói về sự khởi đầu của Giáo Pháp được tính từ lúc đức Thế Tôn chứng đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Giác
2. Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời thỉnh cầu của đức vua Seniya Bimbisāra
3. Chương 3 giảng giải về việc vào mùa (an cư) mưa.
4. Chương 4 giảng giải về lễ Pavāraṇā
5. Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu
6. Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh.
7. Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Kaṭhina.
8. Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có liên quan về nhiều phương diện.
9. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campā
10. Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambī từ lúc khởi đầu đến hồi kết thúc.
Ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.
(Trích Lời giới thiệu)
Người dịch
Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên
Người đọc
Ngọc Mỹ, Khánh Hoàng
  • Like
Reactions: dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
79
Xem
463
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top