Các Ngày Ăn Chay

Danh sách các ngày ăn chay trong tháng
Hai ngày 1 và 15.
Bốn ngày 1, 14, 15 và 30.
Sáu ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30.
Tám ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30.
Mười ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30.
Một tháng Tháng giêng / tháng 4 / tháng 7 hay tháng 10.
Ba tháng Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10.
Bốn tháng Tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.
Trường trai Quanh năm suốt tháng.
Ăn chay là pháp tu nuôi dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật, là phương pháp giữ gìn sức khoẻ và sống thọ. Để việc ăn chay mang lại nhiều lợi ích, người ăn chay phải giữ tâm trong sạch, tránh điều tội ác, làm việc nhân từ, thương người mến vật và  tu tập các công đức. Được như vậy thì ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật sẽ tỏa sáng khắp nhân loại và chúng sanh.
  • Published
    9/5/15
  • Page views
    8,256
Top