16 vị tổ

  1. dieuphapam

    Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng

    “Giáo huấn của các vị Karmapa sẽ trường tồn lâu như giáo huấn của một ngàn Đức Phật.” – Karma Pakshi Vị Terton vĩ đại Chogyur Linpa đã tiên báo rằng vị Karmapa thứ mười sáu hay mười bảy một ngày nào sẽ vượt đại dương. Đúng như lời tiên báo đó, giáo huấn của vị Karmapa thứ mười sáu đã đến lục...
Top