a di đà

 1. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Kinh A Di Đà là một kinh Đại thừa, thuộc về nền Phật giáo phát triển. Đạo Bụt giống như một cây đại thọ và cũng là một thực tại sinh động. Bất kỳ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên. Một cây đang sống thì ngày nào cũng cho thêm cành, lá; cành dài ra thêm, lá mọc nhiều thêm. Có cành mới, lá...
 2. dpa

  Phật Nói Kinh A Di Đà - Hoạt hình 3D

  Mục lục: Phật nói kinh A Di Đà A Phật nói kinh A Di Đà B
 3. dpa

  Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

  Kệ khai kinh: Vô thường thậm thâm vi diệu pháp Bách thiện vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được chuyên trì tụng Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Mục lục: Kệ...
 4. dpa

  Kinh A Di Đà Giảng Giải

  Kinh A Di Đà là một kinh Đại thừa, thuộc về nền Phật giáo phát triển. Đạo Bụt giống như một cây đại thọ và cũng là một thực tại sinh động. Bất kỳ một cái gì đang sống cũng phải lớn lên. Một cây đang sống thì ngày nào cũng cho thêm cành, lá; cành dài ra thêm, lá mọc nhiều thêm. Có cành mới, lá...
 5. dpa

  Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

  Đức Phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi Ta bà đem về Tịnh độ. Trong Kinh Bi Hoa nói rằng: “Về khoảng hằng sa kiếp trước, có một đại kiếp gọi là Thiện trì”.Khi ấy tại cõi Tản đề lam thế giới có...
 6. dpa

  Kinh A Di Đà

  Mục lục: Kinh A Di Đà - Âm Kinh A Di Đà - Nghĩa
 7. dpa

  Niệm Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật

  Mục lục: Niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật
Top