bản nguyện niệm phật

  1. dieuphapam

    Bản Nguyện Niệm Phật

    Nam mô A Di Đà Phật, chúng con niệm hồng danh của ngài với tấm lòng biết ơn vô hạn, nhờ ngài gia hộ mà chúng con được biết về bản nguyện niệm Phật, nương vào bản nguyện của ngài, niệm phật chắc chắn vãng sanh. Chúng con có chút duyên lành được tiếp xúc với các trứ tác, của pháp sư Huệ Tĩnh ở...
Top