bát nhã tâm kinh

  1. dieuphapam

    Bát Nhã Tâm Kinh

    Hệ Bát-nhã gồm cả thảy 600 quyển, và Bát-nhã Tâm kinh là trung tâm. Vì vậy tất cả tăng ni bất cứ hệ phái nào dù Tịnh độ, Thiền, Mật đều đọc thuộc hết. Bát-nhã Ba-la-mật-đa là trí tuệ cùng tột. Trí tuệ này vượt hơn trí tuệ thường ở thế gian. Chẳng những lý nhân duyên phát sinh ra hệ Bát- nhã...
  2. dpa

    Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật

    Vượt qua biển khổ khỏi luân hồi Mưa tạnh trời trong trăng sáng soi Đạo thể thuần dương- Thánh trong người Chẳng hoại Kim thân, đời hi hữu Thoát sanh tử cần chi thuốc tiên, Chứng Niết-bàn há đợi vạn kiếp Nhị tử dẹp xong hết Ngũ Trú Mặc sức ngao du khắp Đông tây. Không tu, không chứng, không chổ...
Top