chân thật niệm phật cực lạc hiện tiền

  1. dpa

    Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

    Đức Phật ra đời chỉ với mục đích là mở bày chân lý, giúp chúng sanh giác ngộ bản tâm thanh tịnh, thốt vòng luân hồi sanh tử. Tất cả pháp môn đức Phật đã dạy đều nhiệm mầu và thiết thực, đều tập trung vào mục đích thiêng liêng cao cả đó. Thế nhưng, trong thời mạt pháp, để chọn cho mình một pháp...
Top