chùa huê nghiêm

  1. dpa

    Đại Giới Đàn Hành Trụ - PL 2555

    Mục lục: Rước Giới Bổn A Rước Giới Bổn B Khai Mạc Đại Giới Đàn A Khai Mạc Đại Giới Đàn B Khai Chung Bản A Khai Chung Bản B Sám Hối A Sám Hối B Tụng Kinh - Tuần Chiếu A Tụng Kinh - Tuần Chiếu B Khai Thị A Khai Thị B Tập Huấn Giới Tử 1 A Tập Huấn Giới Tử 1 B Tập Huấn Giới Tử 2 A Tập Huấn Giới Tử...
Top