chuẩn đề bồ tát

  1. dpa

    Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

    Mục lục: Sự tích Phật A Di Đà Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Sự tích đức Văn Thù Sư Lợi Sự tích đức Phổ Hiền Bồ Tát Sự tích đức Địa Tạng Bồ Tát Sự tích đức Di Lặc Bồ Tát Sự tích đức Chuẩn Đề Bồ Tát
Top