đại sư vô trước

  1. dpa

    37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

    1. Đã được thân người quý hiếm đầy đủ sự tự do và may mắn, vậy hãy chuyên cần lắng nghe, suy tư và thiền quán bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình và chúng sanh khỏi biển khổ luân hồi - Đấy là pháp hành Bồ tát đạo. 2. Vì quyến luyến người thân, ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận...
Top