đạt lai đạt ma

  1. dpa

    Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng

    Mục lục: Dẫn nhập, chương 1 Giáo lý Chương 2 Đạo sư Chương 3 Cơ hội Chương 4 Cái chết Chương 5 Sự tái sinh Chương 6 Sự qui y Chương 7 NGhiệp Chương 8 Bốn sự thật Chương 9 Lý tưởng Bồ tát Chương 9 Bồ tát hạnh Tâm linh cho một thế giới tốt đẹp hơn
Top