giảng giải kinh phật thuyết a di đà

  1. dpa

    Giảng Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà

    Kệ khai kinh: Vô thường thậm thâm vi diệu pháp Bách thiện vạn kiếp nan tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe được chuyên trì tụng Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Mục lục: Kệ...
Top