góp nhặt tinh hoa tịnh độ

  1. dieuphapam

    Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

    Hồn nhiên niệm Phật là trở lại tánh chân như, trở lại tánh như trẻ thơ. Như thường như vậy, như nhiên như như chẳng động không đổi không dời, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật là không đổi không dời không lay động bởi ngoại cảnh tự tại an nhiên là giải thoát. Phật tử niệm Phật sao được hồn nhiên...
Top