hương vị của giải thoát

  1. dieuphapam

    Hương Vị Của Giải Thoát

    Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh, điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là: "Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc và Pháp". Nói tóm lại đó chỉ là vấn đề là hạnh phúc và khổ, buồn đau. Hạnh...
Top