khai thị phật thất

  1. dpa

    Khai Thị Phật Thất

    Về phương diện tư tưởng và hành trì tu tập giải thoát, tập sách KHAI THỊ nầy sẽ đưa các hành giả đến môi trường sống thoáng mát, viên dung–cõi Tịnh độ, có năng lực chuyển hóa những cố chấp, phiền não, khổ đau. Với tư cách một hành giả tu Tịnh độ Phật tử người Hoa, tác giả đã thấy được sự suy...
Top