kinh hoa nghiêm

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nhất thiết duy tâm đạo

  Nhất thiết duy tâm đạo (Kinh Hoa Nghiêm) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm Quyển 3

  Khi sang Nhật Bản tu học, tôi có dịp chiêm bái tượng Tỳ Lô Giá Na ở Nara. Pho tượng này do Thánh Vũ Thiên hoàng huy động dân chúng đóng góp đồng để đúc thành, được coi như lớn nhất ở thời đó. Có thể nói toàn dân Nhật đã đóng góp công sức cho việc xây dựng pho tượng vĩ đại Tỳ Lô Giá Na. Ðiều này...
 3. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 14

  Mục lục: Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 A Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 B Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 C Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 D Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 7 E Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 8 A Phẩm thập hồi hướng thứ 25 - phần 8 B Phẩm thập hồi hướng...
 4. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 13

  Mục lục: 01_Hồi-hướng-thứ-sáu_A 02_Hồi-hướng-thứ-sáu_B 03_Hồi-hướng-thứ-sáu_C 04_Hồi-hướng-thứ-sáu_D 05_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_A 06_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_B 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_C 08_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_D 09_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P4_E...
 5. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 12

  Mục lục: 01_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P1 02_Hồi-hướng-thứ-nhất_A 03_Hồi-hướng-thứ-nhất_B 04_Hồi-hướng-thứ-nhất_C 05_Hồi-hướng-thứ-nhất_D 06_Hồi-hướng-thứ-nhất_E 07_Phẩm-thập-hồi-hướng-thứ-25-P2 08_Hồi-hướng-thứ-hai_A 09_Hồi-hướng-thứ-hai_B 10_Hồi-hướng-thứ-hai_C 11_Hồi-hướng-thứ-ba_A...
 6. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 11

  Mục lục: 01_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-A 02_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-B 03_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-C 04_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-D 05_Phẩm-mười-tạng-vô-tận-thứ-hai-mươi-hai-E 06_Phẩm-thăng-lên-cung-trời-Đâu-suất-thứ-hai-mươi-ba-A...
 7. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Tập 7

  Mục lục: Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 1 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 2 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 3 Phẩm Danh Hiệu Như Lai thứ bảy phần 4 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 1 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 2 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 3 Phẩm Bốn Thánh Đế thứ tám phần 4...
 8. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 6

  Mục lục: Phẩm thế giới hoa tạng Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt Phẩm thế giới hoa tạng tt...
 9. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 5

  Mục lục: Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Như Lai hiện tướng Phẩm Phổ Hiền tam muội Phẩm Phổ Hiền tam muội Phẩm thế giới thành tựu Phẩm thế giới thành tựu Phẩm thế giới...
 10. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 4

  Mục lục: Chư Sơn Thần Chư Địa Thần Chư Thành Thần Đạo Tràng Thần Túc Hành Thần Thân Chúng Thần Chấp Kim Cang Thần Môn Giải Thoát Của Đại Phổ Hiền Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn Giải Thoát Của Các Đại Bồ Tát Môn...
 11. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 3

 12. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 2

 13. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Giảng Giải Tập 1

  Mục lục: Mở đề, Dẫn nhập Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 1 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 2 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 3 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 4 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 5 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 6 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 7 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 8 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 9 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 10...
 14. dpa

  Lược giải Kinh Hoa Nghiêm

  Mục lục: Lời Tựa Lịch sử và nội dung Kinh Hoa Nghiêm Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm Quan niệm về Đức Phật - Ý Nghĩa đề kinh Hoa Nghiêm Bồ tát thập tín - Bồ tát thập trụ Bồ tát thập hạnh Bồ tát thập hồi hướng Bồ tát thập địa hay thập thánh 1 Bồ...
 15. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 01

  Mục lục: Lời Nói Đầu Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 1 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 2 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 3 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 4 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 5 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 6 Phẩm Như Lai Hiện Tướng 1 Phẩm Như Lai Hiện Tướng 2 Phẩm...
 16. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 02

  Mục lục: Phẩm Vô Tận Tạng Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung Phẩm Đâu Suất Kệ Tán Phẩm Thập Hồi Hướng 1 Phẩm Thập Hồi Hướng 2 Phẩm Thập Hồi Hướng 3 Phẩm Thập Hồi Hướng 4 Phẩm Thập Hồi Hướng 5 Phẩm Thập Hồi Hướng 6 Phẩm Thập Hồi Hướng 7...
 17. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 03

  Mục lục: Phẩm Thập Định 1 Phẩm Thập Định 2 Phẩm Thập Định 3 Phẩm Thập Định 4 Phẩm Thập Thông Phẩm Thập Nhẫn Phẩm A Tăng Kỳ Phẩm Thọ Lượng Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp 1 Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp 2 Phẩm Như...
 18. dpa

  Kinh Hoa Nghiêm Tập 04

  Mục lục: Phẩm Nhập Pháp Giới 1 Phẩm Nhập Pháp Giới 2 Phẩm Nhập Pháp Giới 3 Phẩm Nhập Pháp Giới 4 Phẩm Nhập Pháp Giới 5 Phẩm Nhập Pháp Giới 6 Phẩm Nhập Pháp Giới 7 Phẩm Nhập Pháp Giới 8 Phẩm Nhập Pháp Giới 9 Phẩm Nhập Pháp Giới 10 Phẩm Nhập Pháp Giới 11 Phẩm Nhập Pháp Giới 12 Phẩm Nhập...
Top