kinh thủ lăng nghiêm

 1. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả. Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có kinh Lăng Nghiêm tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí, và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. Kinh Pháp...
 2. dieuphapam

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Phật từ bi vô lượng không phân biệt thân sơ giai cấp chủng tộc, suốt đời truyền bá một giáo lí đại đồng và lúc nào cũng muốn giáo lí đó được hiển minh phổ biến khắp vũ trụ sơn hà, từ thành thị chí thôn quê, bất luận xuất gia hay tại gia, quan hay dân, giàu...
 3. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 01

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 4. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 5. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 03

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 6. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 05

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 7. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 06

  Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng...
 8. dpa

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma

  Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem như một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận trọng như vậy rất cần thiết, vì hành giả tự tu tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiếu sự hướng dẫn của các bậc chân sư thì khó tránh khỏi...
Top