kinh trường bộ

 1. dieuphapam

  Kinh Trường Bộ - Chia Track theo thời lượng - giọng miền Nam

  (" ... Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối...
 2. dieuphapam

  Kinh Trường Bộ - Mỗi track một bài Kinh - giọng miền Nam

  (" ... Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối...
 3. dieuphapam

  Kinh Trường Bộ - Chia Track theo thời lượng - giọng Bắc

  (" ... Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối...
 4. dieuphapam

  Kinh Trường Bộ - Mỗi track một bài Kinh - giọng Bắc

  (" ... Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối...
 5. dpa

  Kinh Trường Bộ tập 1

  Mục lục: Kinh Phạm Võng 1 Kinh Phạm Võng 2 Kinh Phạm Võng 3 Kinh Phạm Võng 4 Kinh Phạm Võng 5 Kinh Sa Môn Quả 1 Kinh Sa Môn Quả 2 Kinh Sa Môn Quả 3 Kinh Sa Môn Quả 4 Kinh Ambattha Kinh Ambattha - tiếp theo Kinh Sonadanda Kinh Sonadanda -...
 6. dpa

  Kinh Trường Bộ tập 2

  Mục lục: Kinh Đại Thiện Kiến Vương Kinh Đại Thiện Kiến Vương - tiếp theo Kinh Xà Ni Xa Kinh Đại Điển Tôn Kinh Đại Điển Tôn - tiếp theo Kinh Đại Hồi Kinh Đế Thích Sở Vấn Kinh Đế Thích Sở Vấn - tiếp theo Kinh Đại Niệm Xứ Kinh Đại Niệm Xứ - tiếp theo Kinh...
Top