kinh tương ưng bộ

 1. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 1

  Mục lục: Phẩm Cây Lau-Phẩm Vườn Hoan Hỷ Phẩm Kiến-Phẩm Quần Tiên Phẩm Cháy-Phẩm Giả-Phẩm Thắng-Phẩm Đoạn C2-Phẩm Thứ Nhất-Phẩm Cấp Cô Độc C2-Phẩm Các Ngoại Đạo C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Nhất C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Hai C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Ba...
 2. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 2

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Phật Đà Chương 1 - Phẩm Đồ Ăn Chương 1 - Phẩm Mười Lực Chương 1 - Phẩm Kalara - Vị Sát Đế Lỵ Chương 1 - Phẩm Gia Chủ Chương 1 - Phẩm Cây Chương 1 - Phẩm Đại Chương 1 - Phẩm Đại - tiếp theo Chương 1 - Phẩm Sa Môn - Bà La Môn Chương 2 - Tương Ưng Minh Kiến...
 3. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 3

  Mục lục: C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm Nakulapita C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm Vô Thường C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm 3-4-5 C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Tham Luyến C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm A La Hán C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Những Gì Được Ăn C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Trưởng Lão C1-50 Kinh Ở...
 4. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 4

  Mục lục: Chương 1 - Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Vô Thường - Song Đôi Chương 1 - Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Tất Cả - Sanh Pháp - Vô Thường Phần 2 - Phẩm Vô Minh - Migajala Phần 2 - Phẩm Bệnh - Channa Phần 2 - Phẩm 4 Channa - tiếp theo Phần 2 - Phẩm 5 Từ Bỏ Phần 3 - Phẩm 1 An Ổn - Phẩm 2 Thế...
 5. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 5

  Mục lục: Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 1 - 2 Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 3 - 4 Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 5 - 6 - 7 - 8 Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 1 Núi Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 2 - 3 Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 4 - 5 Chương 2 - Tương Ưng Giác...
Top