kinh tương ưng bộ

 1. dieuphapam

  Kinh Tương Ưng Bộ - Giọng Miền Nam

  (...“Chúng tôi không có thì giờ đi sâu vào nội dung của bộ Kinh Tương ưng này, nhưng chúng tôi có thể nêu rõ ba đặc điểm của bộ này để cống hiến cho các học giả và các Phật tử. Đặc điểm thứ nhất là các kinh điển trong bộ kinh này được phân loại theo từng vấn đề liên hệ với nhau (saṃyutta) như...
 2. dieuphapam

  Kinh Tương Ưng Bộ - Giọng Miền Bắc

  (...“Chúng tôi không có thì giờ đi sâu vào nội dung của bộ Kinh Tương ưng này, nhưng chúng tôi có thể nêu rõ ba đặc điểm của bộ này để cống hiến cho các học giả và các Phật tử. Đặc điểm thứ nhất là các kinh điển trong bộ kinh này được phân loại theo từng vấn đề liên hệ với nhau (saṃyutta) như...
 3. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 1

  Mục lục: Phẩm Cây Lau-Phẩm Vườn Hoan Hỷ Phẩm Kiến-Phẩm Quần Tiên Phẩm Cháy-Phẩm Giả-Phẩm Thắng-Phẩm Đoạn C2-Phẩm Thứ Nhất-Phẩm Cấp Cô Độc C2-Phẩm Các Ngoại Đạo C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Nhất C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Hai C3 Tương Ưng Kosala-Phẩm Thứ Ba...
 4. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 2

  Mục lục: Chương 1 - Phẩm Phật Đà Chương 1 - Phẩm Đồ Ăn Chương 1 - Phẩm Mười Lực Chương 1 - Phẩm Kalara - Vị Sát Đế Lỵ Chương 1 - Phẩm Gia Chủ Chương 1 - Phẩm Cây Chương 1 - Phẩm Đại Chương 1 - Phẩm Đại - tiếp theo Chương 1 - Phẩm Sa Môn - Bà La Môn Chương 2 - Tương Ưng Minh Kiến...
 5. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 3

  Mục lục: C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm Nakulapita C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm Vô Thường C1-50 Kinh Căn Bản-Phẩm 3-4-5 C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Tham Luyến C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm A La Hán C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Những Gì Được Ăn C1-50 Kinh Ở Giữa-Phẩm Trưởng Lão C1-50 Kinh Ở...
 6. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 4

  Mục lục: Chương 1 - Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Vô Thường - Song Đôi Chương 1 - Tương Ưng Sáu Xứ - Phẩm Tất Cả - Sanh Pháp - Vô Thường Phần 2 - Phẩm Vô Minh - Migajala Phần 2 - Phẩm Bệnh - Channa Phần 2 - Phẩm 4 Channa - tiếp theo Phần 2 - Phẩm 5 Từ Bỏ Phần 3 - Phẩm 1 An Ổn - Phẩm 2 Thế...
 7. dpa

  Kinh Tương Ưng Bộ tập 5

  Mục lục: Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 1 - 2 Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 3 - 4 Chương 1 - Tương Ưng Đạo - Phẩm 5 - 6 - 7 - 8 Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 1 Núi Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 2 - 3 Chương 2 - Tương Ưng Giác Chi - Phẩm 4 - 5 Chương 2 - Tương Ưng Giác...
Top