kinh vô lượng thọ

 1. dpa

  Kinh Vô Lượng Thọ

  Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não. Rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo trong Tam giới. Từ quả báo sanh tử phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu...
 2. dpa

  Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

 3. dpa

  Kinh Vô Lượng Thọ

  Mục lục: Kinh Vô Lượng Thọ A Kinh Vô Lượng Thọ B Kinh Vô Lượng Thọ C Kinh Vô Lượng Thọ nghĩa
Top