luận đại thừa trăm pháp minh môn

  1. dpa

    Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

    Mục lục: Lời Đầu - Tựa - Giải Thích Tổng Quát Về Danh Đề Người Tạo Luận - Thiên Thân Bồ Tát Dịch Giả Đời Đường -Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang - dịch Biệt Giải Văn Nghĩa Năm Biến Hạnh Sáu Căn Bản Phiền Não Sắc Pháp Lược Vô Vi Pháp Sơ Lược Về HT. Tuyên Hóa - Hết
Top