luận đại trí độ

 1. dpa

  Luận Đại Trí Độ tập 05

  Mục lục: Q81-Phẩm 68-Lục Độ Tương Nhiếp 1 Q81-Phẩm 68-Lục Độ Tương Nhiếp 2 Q82-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 1 Q82-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 2 Q83-Phẩm 69-Đại Phương Tiện 3 Q83-Phẩm 70-Tam Huệ 1 Q84-Phẩm 70-Tam Huệ 2 Q84-Phẩm 70-Tam Huệ 3 Q85-Phẩm 71-Đạo Thụ...
 2. dpa

  Luận Đại Trí Độ tập 04

  Mục lục: Q61-Phẩm 39-Tùy Hỉ 1 Q61-Phẩm 39-Tùy Hỉ 2 Q61-Phẩm 39-Tùy Hỉ 3 Q62-Phẩm 40-Chiếu Minh Q62-Phẩm 41-Tín Hủy 1 Q63-Phẩm 41-Tín Hủy 2 Q64-Phẩm 42-Thán Tịnh tt Và Phẩm 43 Q64-Phẩm 43-Vô Tác 1 Q64-Phẩm 43-Vô Tác 2 Q65-Phẩm 43-Vô Tác 3 Q65-Phẩm...
 3. dpa

  Luận Đại Trí Độ tập 02

  Mục lục: Q21-P1 tt-8 Bối Xả-8Thắng Xứ 1 Q21-P1 tt-8 Bối Xả-8Thắng Xứ 2 Q22-P1 tt-Bất Niệm 1 Q22-P1 tt-Bất Niệm 2 Q23-Phẩm Thứ Nhất 1 Q23-Phẩm Thứ Nhất 2 Q24-Phẩm Thứ Nhất -Thập Lục Q25-P1 tt-4Vô Sở Úy-Vô Ngại Trí Q26-P1 tt-Thập Bát Cộng Pháp 1...
 4. dpa

  Luận Đại Trí Độ tập 01

  Mục lục: Lời Tựa Q1-Phẩm Mở Đầu Q1-Phẩm Thứ Nhất Q2-Phẩm Thứ Nhất Q3-Phẩm Thứ Nhất Q3-Phẩm Thứ Nhất -tiếp theo Q4-Phẩm Thứ Nhất Q5-Phẩm Thứ Nhất Q6-Phẩm Thứ Nhất Q6-Phẩm Thứ Nhất - tiếp theo Q7-Phẩm Thứ Nhất Q8-Phẩm Thứ Nhất...
Top