lược giải kinh a di đà

  1. dieuphapam

    Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh A Di Đà

    Khi đại chúng đã niệm ba việc quan trọng của phật di đà là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quan và Vô Lượng Công Đức mới nghĩ tại sao đức Di Đà được như vậy và A Nan đại diện chúng hội hỏi Phật ý này. Phật Thích Ca nói về hành trạng của phật Di Đà, tức là nhân hạnh của ngài khi tu bồ tát hạnh. Phải có...
Top