nhặt lá bồ đề

  1. dieuphapam

    Trích Giảng Kinh A Hàm (Trích Nhặt Lá Bồ Đề)

    Tập sách nhỏ này do các Thiền sinh tại Tu viện Chơn Không ghi lại các buổi nói chuyện của Thầy Viện Chủ trong những buổi chiều tại Trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào (Ðại thừa hoặc Tiểu...
Top