nhất tâm niệm phật quyết định vãng sinh

  1. dpa

    Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

    Mục lục: Lời Tựa_Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C 1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C-1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát_Tt Phần-I_Lập Chí Tu Hành_Chương-2_Sám Hối Nghiệp Giữ Gìn Giới...
Top