pháp sư chánh nghiêm

  1. dieuphapam

    Thi Kệ Về Tâm

    Lời Giới Thiệu “TÍN TÂM MINH” là tác phẩm nổi tiếng của đại sư Tăng Xán mà các thiền đường ở Việt Nam đều lưu trữ ít nhất một bản để làm quy chuẩn cho riêng mình. Năm 1974, có một thiền giả phát tâm dịch tác phẩm “Tín Tâm Minh Nghĩa Giải” của ngài Trung Phong Minh Bổn thiền sư. Nhưng tác phẩm...
Top