phước đức

  1. dieuphapam

    Hành Trang Về Đất Phật

    Trên đời này ai cũng mong muốn mình có phước. Người có phước thì cuộc sống sẽ an ổn, no ấm, có niềm vui hơn người thiếu phước. Muốn có phước thì phải tu phước. Phước đức có được là do mình gieo trồng căn lành qua việc hành hạnh bố thí, làm lợi ích chúng sanh. Chúng ta có thể làm phước không tốn...
  2. dpa

    Gieo bòn phước đức

Top