sắc pháp

  1. dieuphapam

    Lộ Trình Tâm Và Sắc Pháp

    Quyển sách này được dành cho tất cả những học viên muốn nghiên cứu chuyên sâu về Thắng Pháp (Abhidhamma). Nó được xem là phần bổ sung cho tài liệu A Comprehensive Manual of Abhidhamma của Bhikkhu Bodhi, và có bàn luận về những khía cạnh quan trọng khác nhau một cách chi tiết hơn - đặc biệt là về...
Top