sát sanh

  1. dieuphapam

    Răn Sát Sanh

    Vì quên hẳn chân như bản tánh, tối tăm mù mịt, mắc vào bào thai. Nhận âm huyết của mẹ và trược khí của cha làm thể chất của mình. Sanh ra cứ mê man điên đảo với căn trần thức. Thương thay thánh phàm người vật vốn đồng một tánh thể. Chỉ vì mê ngộ mà thành có nhiễm tịnh phân cách. Kinh Kim Cang...
  2. dieuphapam

    [Thư Pháp] Thập Thiện

    Thập Thiện: Không sát sanh Không trộm cắp Không tà hạnh Không nói dối Không nói hai lưỡi Không nói độc ác Không nói thêu dệt Không tham dục Không sân giận Không si mê Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân...
Top