sổ tay người cư sĩ

  1. dieuphapam

    Sổ Tay Người Cư Sĩ

    Vào một buổi chiều, cư sĩ Minh Huệ từ Thành Phố Cần Thơ về Tổ đình Phước Hậu trao cho tôi bản thảo quyển "Sổ tay người Cư sĩ", nhờ viết vài lời đầu sách. Xét thấy từ ngàn xưa cho đến nay, thời nào cũng có cư sĩ hoằng dương Phật pháp, làm cho đạo giải thoát ngày càng lan rộng khắp mợi nơi như: -...
Top