tâm bồ đề

  1. dpa

    Phát Tâm Bồ Đề

    Năm 1997, trung tâm Phật Giáo A Di Đà (Amitabha Buddhist Center) may mắn thọ nhận bài pháp do đại sư Ripur Rinpoche truyền dạy. Đại Sư đến viếng trung tâm Phật Giáo A Di Đà hai lần, lưu lại tổng cộng ba tháng rưỡi, truyền dạy pháp tu Lam – Rim (Bồ Đề Đạo Thứ Luận – nghĩa là đường tu tuần tự giác...
Top