tam luận toàn tập

  1. dpa

    Tam Luận Toàn Tập

    Ba Luận Thư này thuộc Tam luận Tông, Phật giáo Đại-thừa, nằm trong Tập 30, Đại Tạng kinh chữ Hán, gồm có : 1. Trung Luận (4 quyển) 2.Thập Nhị Môn Luận (1 quyển) 3. Bách Luận (2 quyển) (20 Phẩm x 5 kệ tụng = 100 Luận điểm) Hai Luận Thư đầu của Tổ Long Thọ (Nagaijuna); còn luận thư sau cùng...
Top