thế đăng

  1. dpa

    Thiền Học Đời Trần

    Mỗi dân tộc luôn có những điểm son quá khứ để mà hãnh điện. Đó là một thông lệ tất yếu. Dân tộc ta cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Mỗi lần lật lại trang sử vẻ vang của đời Trần, chúng ta không xiết cảm động và khâm phục các vua Trần đã cố kết được lòng dân, đoàn kết mọi người, vua tôi hòa hợp...
Top