thích minh thành

 1. dpa

  Ánh Sáng Mật Tông

  Phật giáo Tây Tạng là một dạng Phật giáo, ngang qua phương pháp chuyển hóa nội tâm, cống hiến một phương pháp tích cực thăng hoa cuộc sống. Chính sự chuyển hóa được thực hiện bằng nhiều phương pháp và kỹ thuật đa dạng sẽ tác động qua lại tâm thức, với các quan năng, và hành vi của một người. Tu...
 2. dpa

  Bồ Tát Giới Ưu Bà Tắc

  Bộ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh này do ngài Thái Hư Đại Sư thuyết giảng rất sâu rộng, văn ý thật là khúc chiếc, nào sự, nào lý vô cùng uyên náo đạt đến chổ rốt ráo siêu màu của Phật dạy. N gài Huyền Dung một nhà dịch giả nổi tiếng đã dịch ra Việt văn cũng rất đầy đủ các chi tiết thật là tỉ mỉ và...
 3. dpa

  Oai Nghi Cảnh Sách

  Phật quy định, sa di tuổi đầy hai mươi, khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc sa di, thì không nên truyền thọ cụ túc giới cho người ấy. Nên bảo, ông làm sai di mà không biết việc sa di phải làm, huống chi việc sa môn là việc lớn, khó làm. Ông...
 4. dpa

  Tỳ Kheo Giới Giảng Giải ( Dành riêng chư Tăng)

  Nhân loại trên thế giới muốn sống hòa bình an lạc thì phải tuân thủ theo quy luật của hiến chương Liên hiệp quốc, để ngăn cấm các nước lớn không được ỷ mạnh xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Mỗi quốc gia dân tộc muốn giữ gìn an ninh trật tự thì nhà nước phải ban hành luật pháp để nhân dân thực...
 5. dpa

  Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải

  Là con người sống trên đời không ai tự hào ở biệt lập hoàn toàn và không thể không có sự liên hệ nào với người khác mà yên ổn được trong xã hội vì với thời đại văn minh tiến bộ khoa học phát triển và các xã hội cũng cải tiến không ngừng thì mỗi người phải đặt mình trong quy luật chung ấy mới...
 6. dpa

  Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

  1- Tảo Giác Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sinh, nhất thế trí giác, châu cố thập phương. 2- Minh Chung Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thế chúng sinh thành chánh giác. 3- Văn Chung Văn chung thanh...
Top