thích minh thiện

  1. dpa

    Nét Đẹp Người Phật Tử

    Mục lục: Lời đầu, Đi chùa như thế nào, Oai nghi khi vào chánh điện, Lễ lạy Oai nghi xá chào, Khi thấy người phạm lỗi, PT giúp lẫn nhau, lòng tin Nguyện cầu, Trở thành PT tốt, Trách nhiệm truyền bá Phật pháp Tu tập tại nhà, Nghi thức thời khóa tu tập tại gia
Top