thích thiện phụng

  1. dpa

    Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sinh

    Mục lục: Lời Tựa_Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C 1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát Phần-I_Lập Chí Tu Hành_C-1_Nhận Thức Sanh Tử Là Việc Trọng Đại Của Đời Người Để Lập Chí Tu Hành Giải Thoát_Tt Phần-I_Lập Chí Tu Hành_Chương-2_Sám Hối Nghiệp Giữ Gìn Giới...
  2. dpa

    Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền

    Đức Phật ra đời chỉ với mục đích là mở bày chân lý, giúp chúng sanh giác ngộ bản tâm thanh tịnh, thốt vòng luân hồi sanh tử. Tất cả pháp môn đức Phật đã dạy đều nhiệm mầu và thiết thực, đều tập trung vào mục đích thiêng liêng cao cả đó. Thế nhưng, trong thời mạt pháp, để chọn cho mình một pháp...
Top