thích thiện siêu

  1. dpa

    Thành Duy Thức Luận Giảng Giải

    Duy Thức là duy cái biết, do cái biết, hoặc y nơi cái biết (bỉ y thức sở biết). Muôn sự muôn vật không tự hiện hữu, chỉ hiện hữu khi đủ duyên, chỉ hiện hữu giữa mối quan hệ, lớp này lớp khác trùng trùng vô tận, một làm duyên cho tất cả, tất cả duy một, tất cả làm duyên cho một, một duy tất cả...
Top