thích thiền tâm

 1. dieuphapam

  Tịnh Độ Quyết Nghi

  Có người cho rằng Tịnh Độ Giáo thuộc về hành môn không phải lý môn, nghĩa là Đức Thích Ca chỉ trần thuật cảnh Cực Lạc, rồi khuyên người niệm Phật để cầu sanh, không thiệp đến phần lý thuyết. Nhưng thật ra, trong hành tức đã có ẩn phần giáo lý, chẳng hạn như bên Thiền Tông, tuy chỉ dạy tham một...
 2. dpa

  Phật Pháp Tinh Yếu

 3. dpa

  Niệm Phật Thập Yếu

 4. dpa

  Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni

 5. dpa

  Niệm Phật Sám Pháp

Top