thích trí quảng

  1. dpa

    Lược Giải Kinh Pháp Hoa

    Mục lục: Lời tựa Lịch sử Kinh Pháp Hoa Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Phẩm 1 Tựa Phẩm 2 Phương tiện Phẩm 3 Thí dụ Phẩm 4 Tín giải Phẩm 5 Dược thảo dụ Phẩm 6 Thọ ký Phẩm 7 Hóa thành dụ Phẩm 8-9 Ngũ bá đệ tử thọ ký - Thọ học vô học nhân ký Phẩm 10 Pháp sư Phẩm 11 Hiện bảo tháp Phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa...
Top