thiền sư trung hoa

 1. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 01

  Mục lục: Lời Dẫn Đầu - Đời thứ nhất môn đệ Lục Tổ Huệ Năng 1 Đời Thứ Nhất-Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 2 Đời Thứ Nhất-Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 3 Đời Thứ Hai sau Lục Tổ Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hành Tư Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 1 Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài...
 2. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 02

  Mục lục: Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 1 Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 2 Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hành Tư 3 Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 1 Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 2 Đời thứ năm sau Lục Tổ - Phái Hoài Nhượng 3 Đời thứ năm...
 3. dpa

  Thiền Sư Trung Hoa Tập 03

  Mục lục: Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 1 Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 2 Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 3 Đời thứ mười ba sau Lục Tổ 4 Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 1 Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 2 Đời thứ mười bốn sau Lục Tổ 3 Đời thứ mười lăm sau Lục Tổ 1 Đời thứ mười lăm...
Top