trí huệ nguyên thủy

  1. dieuphapam

    Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt Về Tri Giác Của Trí Huệ Nguyên Thủy

    Hiện thân vinh quang của sự toàn thiện nguyên thủy của hai sự tích tập và sự thuần tịnh bổn nguyên của hai che chướng biểu lộ như trạng thái toàn thiện nguyên sơ, Đức Phật nguyên thủy Samantabhadra (Phổ Hiền). Sự xuất hiện của quang minh chói lọi và lòng bi mẫn không chướng ngại này được phô...
Top