tụng niệm

  1. dpa

    Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thiện Phước

    Mục lục: Kinh A Di Đà Kinh Tám Điều Giác Ngộ Kinh mười hạnh Phổ Hiền Kinh Phổ Môn Kinh người áo trắng Kinh hải đảo tự thân Kinh tuổi trẻ và hạnh phúc Kinh phước đức Kinh soi gương Kinh diệt trừ phiền giận Kinh trung đạo nhân duyên Kinh ba cửa giải thoát Kinh A na luật đà Kinh Vô thường Kinh sức...
Top