20 Mùa An Cư Quyển 1A

20 Mùa An Cư Quyển 1A

Tác giả
HT Thích Trí Quảng

Đối với người xuất gia muốn tiến tu đạo nghiệp, nhân duyên, căn lành và phước đức là ba điều căn bản cần phải được xây dựng và phát triển liên tục trên bước đường tu. Khi phát tâm tu, mỗi người có phước đức khác nhau, từ đó dẫn đến hoàn cảnh tu học, làm đạo đều khác nhau. Hoàn cảnh hiện tại tốt xấu, khó khăn hay dễ dàng đều do nghiệp quá khứ của từng người đã tạo. Cần ý thức điều ấy để khắc phục ác nghiệp và phát huy thiện nghiệp của mình mới tiến tu được. Nhìn kết quả của hiện đời phải chịu nhiều quả báo không lành, nên tự biết trong quá khứ ta đã tạo ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng tốt đẹp gì. Biết vậy, chúng ta nỗ lực sám hối, vượt khó, còn không biết mà cứ khởi tâm sân hận, buồn phiền, ganh tỵ thì còn đọa sâu thêm.

Riêng tôi, biết chấp nhận khởi điểm nghèo khó của mình,nhưng nhờ có nhân duyên và căn lành với Phật pháp, nên thăng hoa cuộc sống trong đạo pháp. Tôi tâm đắc lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa về gã cùng tử tuy nghèo nhưng không sống hèn, không lệ thuộc người khác chuyện cơm ăn, áo mặc, chỗ ở. Ý này trong kinh diễn tả là gã cùng tử làm việc cho ông trưởng giả, nhưng vẫn ở yên chỗ của mình. Nếu nghèo mà thích làm sang thì càng làm nô lệ cho đời nhiều hơn, chẳng lợi ích gì."An phận nghèo quy củ tu hành" là câu phương châm tu hành cho chính tôi. Biết sắp xếp cách tu hành trong hoàn cảnh nghèo,hạn chế tối đa việc tiêu dùng tốn kém, đến khi du học ở Nhật Bản, tôi vẫn giữ nếp sống này. Nhờ vậy, tôi không phải nhờ vả ai, mà còn tích lũy được tiền học bổng để giúp đỡ người gặp khó khăn. Có giúp người thì họ mới thương quý ta, kết thành sợi dây nhân ái tốt đẹp trong cuộc sống này. Đức Phật dạy việc bố thí, cúng dường sẽ tạo cho ta phước báo lớn lao. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc nên làm việc này với ai, ở đâu và lúc nào, vì bố thí, cúng dường không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người, chẳng những không sanh phước mà còn thêm tội.

(Nhân duyên - căn lành)

Mục lục:

 1. Lời tựa - Tâm vô lậu học
 2. Những việc làm của chư tăng
 3. An lạc hạnh
 4. Cơm Hương Tích
 5. Sáu thời tịnh niệm
 6. Nhân duyên - Căn lành
 7. Những việc cần làm
 8. Tiếp nối sự nghiệp của Đức Phật
 9. Theo dấu người xưa
 10. Tu tâm
 11. Bồ tát quả môn
 12. Bất biến, tùy duyên
 13. Bàn về nghi lễ
 14. Đại thừa Phật giáo
 15. Trụ pháp và lực gia bị của Phổ Hiền
 16. Hài hòa, con đường an lành
 17. Kinh Đại Bảo Tích
 18. Ý nghĩa sám Pháp Hoa
 19. Đạo lực
 20. Ý nghĩa Tam vô lậu học
 21. Hướng đi giải thoát
 22. Tỉnh giác là chơn giác
 23. An cư và hạnh đầu đà
 24. Cảm niệm Phật A Di Đà
 25. Hành đạo tùy duyên
 26. Nhu đạo và Tịnh độ
 27. Những kinh nghiệm tu hành theo kinh Pháp Hoa
 28. Những kinh nghiệm tu hành
 29. Sự hộ niệm của Phật - Bồ tát - Thiên Long Bát Bộ
 30. Thể nghiệm pháp Phật
 31. Tịnh độ
 32. Tu hành là chuyển hóa hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn
 33. Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc
 34. Y báo và chánh báo
 35. Ý nghĩa Tịnh độ
Người đọc
Huy Hồ, Kim Phụng, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Thy Mai
Người gửi
dieuphapam
Tải về
2,166
Xem
2,473
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top