Di-Sa-Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật Tập 2 (Dành cho Tỳ-kheo Ni)

Di-Sa-Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật Tập 2 (Dành cho Tỳ-kheo Ni)


Bộ luật này có năm phần nên gọi là Ngũ phần. Phần I, từ quyển 1 đến quyển 10, là 251 giới Tỳ-kheo, gồm 4 pháp Ba-la-di, 13 pháp Tăng tàn, 2 pháp Bất định, 30 pháp Xả đọa, 91 pháp Đọa, 4 pháp Hối quá, 100 pháp Chúng học, 7 pháp Diệt tránh. Phần II, từ quyển 11 đến quyển 14, là 370 giới Tỳ-kheo-ni, gồm 8 pháp Ba-la-di, 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp Xả đọa, 207 pháp Đọa, 8 pháp Hối quá và 100 pháp Chúng học. Phần III, từ quyển 15 đến 22, gồm pháp thọ giới, Bố-tát, an cư, tự tứ, y, da thuộc (giày dép), thuốc, ăn uống, y Ca-thi-na. Phần IV, từ quyển 23 đến quyển 24, gồm pháp Diệt tránh, pháp Yết-ma. Phần V, từ quyển 25 đến quyển 30, gồm pháp phá Tăng, ngọa cụ, pháp tạp, oai nghi, ngăn Bố-tát, biệt trụ, điều phục, Tỳ-kheo-ni, năm trăm vị kết tập, bảy trăm vị kết tập.
(Trích lời tựa)

Chùa Long Sơn, Nha Trang, PL. 2555
Ban Biên Tập
Pháp tạng Phật giáo Việt Nam

Mục lục:
 1. 8 Pháp Ba-la-di
 2. Chương II - Pháp Tăng Tàng
 3. Chương II - Pháp Tăng Tàng (tiếp theo)
 4. Chương III - Pháp Xã Đọa
 5. Chương IV - Pháp Đọa phần 1/6
 6. Chương IV - Pháp Đọa phần 2/6
 7. Chương IV - Pháp Đọa phần 3/6
 8. Chương IV - Pháp Đọa phần 4/6
 9. Chương IV - Pháp Đọa phần 5/6
 10. Chương IV - Pháp Đọa phần 6/6
 11. Chương IV - Pháp Đọa phần 6/6 (tiếp theo)
 12. Chương V - Pháp Hối Quá - 100 Pháp Chúng Học
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Tỳ-kheo Thích Đổng Minh
Người đọc
Kim Phụng
Người gửi
dieuphapam
Tải về
714
Xem
2,500
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top