Di-Sa-Tắc Bộ Hòa Hê - Ngũ Phần Luật Tập 3

Di-Sa-Tắc Bộ Hòa Hê - Ngũ Phần Luật Tập 3


Bộ luật này có năm phần nên gọi là Ngũ phần. Phần I, từ quyển 1 đến quyển 10, là 251 giới Tỳ-kheo, gồm 4 pháp Ba-la-di, 13 pháp Tăng tàn, 2 pháp Bất định, 30 pháp Xả đọa, 91 pháp Đọa, 4 pháp Hối quá, 100 pháp Chúng học, 7 pháp Diệt tránh. Phần II, từ quyển 11 đến quyển 14, là 370 giới Tỳ-kheo-ni, gồm 8 pháp Ba-la-di, 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp Xả đọa, 207 pháp Đọa, 8 pháp Hối quá và 100 pháp Chúng học. Phần III, từ quyển 15 đến 22, gồm pháp thọ giới, Bố-tát, an cư, tự tứ, y, da thuộc (giày dép), thuốc, ăn uống, y Ca-thi-na. Phần IV, từ quyển 23 đến quyển 24, gồm pháp Diệt tránh, pháp Yết-ma. Phần V, từ quyển 25 đến quyển 30, gồm pháp phá Tăng, ngọa cụ, pháp tạp, oai nghi, ngăn Bố-tát, biệt trụ, điều phục, Tỳ-kheo-ni, năm trăm vị kết tập, bảy trăm vị kết tập.
(Trích lời tựa)

Chùa Long Sơn, Nha Trang, PL. 2555
Ban Biên Tập
Pháp tạng Phật giáo Việt Nam

Mục lục:
 1. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Thích Thị Thế Phổ
 2. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Truyện Đức Thích Tôn
 3. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Truyện Đức Thích Tôn (tiếp theo)
 4. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Sơ Chế Pháp
 5. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Hòa Thượng Pháp
 6. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Nhân Và Sự Như Pháp phần 1-3
 7. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Nhân Và Sự Như Pháp phần 2-3
 8. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Nhân Và Sự Như Pháp phần 3-3
 9. Phần 3 - Chương I - Pháp Thọ Giới - Tăng Pháp Thọ Giới - Pháp Thức Truyền Thọ Cụ Túc
 10. Phần 3 - Chương II - Pháp Bố Tát - Pháp Thức Thuyết Giới
 11. Phần 3 - Chương II - Pháp Bố Tát - Đại Giới Cộng Trú
 12. Phần 3 - Chương II - Pháp Bố Tát - Bố Tát Và Thuyết Giới
 13. Phần 3 - Chương III - Pháp An Cư - Kết Giới An Cư
 14. Phần 3 - Chương IV - Pháp Tự Tứ - Á Pháp
 15. Phần 3 - Chương V - Pháp Y phần 1-4
 16. Phần 3 - Chương V - Pháp Y phần 2-4
 17. Phần 3 - Chương V - Pháp Y phần 3-4
 18. Phần 3 - Chương V - Pháp Y phần 4-4
 19. Phần 3 - Chương VI - Pháp Da Thuộc - Nhân Duyên Ức Nhị
 20. Phần 3 - Chương VII - Pháp Thuốc
 21. Phần 3 - Chương VIII - Pháp Thực phần 1-3
 22. Phần 3 - Chương VIII - Pháp Thực phần 2-3
 23. Phần 3 - Chương VIII - Pháp Thực phần 3-3
 24. Phần 4 - Chương I - Pháp Diệt Tranh
 25. Phần 4 - Chương II - Pháp Yết Ma phần 1-3
 26. Phần 4 - Chương II - Pháp Yết Ma phần 2-3
 27. Phần 4 - Chương II - Pháp Yết Ma phần 3-3
 28. Phần 5 - Chương I - Pháp Phá Tăng
 29. Phần 5 - Chương II - Pháp Ngọa Cụ
 30. Phần 5 - Chương III - Tạp Pháp phần 1-3
 31. Phần 5 - Chương III - Tạp Pháp phần 2-3
 32. Phần 5 - Chương III - Tạp Pháp phần 3-3
 33. Phần 5 - Chương IV - Pháp Oai Nghi phần 1-2
 34. Phần 5 - Chương IV - Pháp Oai Nghi phần 2-2
 35. Phần 5 - Chương V - Pháp Ngăn Bố Tát - Chương VI - VII - Pháp Điều Phục
 36. Phần 5 - CChuongwVII - Pháp Điều Phục (tiếp theo)
 37. Phần 5 - Chương VIII - Pháp Tỳ-kheo Ni phần 1-2
 38. Phần 5 - Chương VIII - Pháp Tỳ-kheo Ni phần 2-2
 39. Phần 5 - Chương IX - Ngũ Bách Kết Tập
 40. Phần 5 - Chương X - Thất Bách Kết Tập
 41. Lời Bạt
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Tỳ-kheo Thích Đổng Minh
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
709
Xem
2,087
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top