Giáo Trình Rừng Thiền Pa-Auk - Phân Biệt Danh (Nāma Kammaṭṭhāna)

Giáo Trình Rừng Thiền Pa-Auk - Phân Biệt Danh (Nāma Kammaṭṭhāna)

Tác giả
Thiền sư Pa-Auk Sayadaw

Nếu hành giả là người hành Minh Sát thuần túy (thuần quán hành giả) thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các Sắc Pháp (Rūpa Dhamma) một cách thấu đáo bằng Minh Sát Trí rồi (Suvisudha Rūpa Pariggaha). Điều này là vì Danh Pháp của các chúng sinh có Năm Uẩn (Pañca Vokāra Sattā) khởi lên trong tiến trình tương tục (Santāna) của chúng phải nương vào một trong các Sắc Thần Kinh (Tịnh Sắc) đó là Thần Kinh Nhãn, Thần Kinh Nhĩ, Thần Kinh Tỷ, Thần Kinh Thiệt, Thần Kinh Thân; hay Hữu Phần (Bhavaṅga) nương vào Sắc Ý Vật (Hadaya Vatthu Rūpa)

Do đó nếu hành giả chưa thể phân biệt được các Căn Sắc hay Sắc Vật (Vatthu Rūpa) dựa vào đó Danh Pháp khởi lên và tâm Hữu Phần (Bhavaṅga) thì hành giả vẫn còn rất xa với việc có thể phá vỡ các khối tưởng của Danhvà với việc đạt đến Minh Sát Trí,vốn nhận ra Thực Tại Tối Hậu hay Pháp Chân Đế của nó.

(Trích Ba Cách Phân Biệt Hay Quán Các Danh Pháp)

Mục lục:
  1. Ba cách phân biệt hay quán các Danh Pháp
  2. Sáu Thức Giới
  3. Đồng Sở Duyên
  4. 34 Tâm Hành của Sơ Thiền
  5. 34 Danh Sắc lấy Nhãn Tịnh Sắc làm đối tượng
  6. Hàng Cảnh Pháp - Nhóm Thiện
  7. Hàng Cảnh Pháp - Nhóm Bất Thiện
  8. Quán những oai nghi và hoạt động của thân
  9. Chú thích cần biết trước
  10. 18 loại tâm Vô Nhân
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,862
Xem
3,441
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top