Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi

Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi

Tác giả
Thiền sư Hám Sơn

Kinh Kim Cương, văn từ dễ đọc, nhưng ý thâm sâu, mầu nhiệm khó vào. Ngài Hám Sơn đời nhà Minh đã minh giảng và phát lộ diệu lý của kinh này. Ngài đã nêu lên hai mươi bảy nghi điểm, nhờ đó mà nhập lý của kinh. Văn kinh đã không nêu lên, vì khi Ngài A Nan nghe và ghi lại cuộc đối thoại giữa đức Phật và Ngài Tu Bồ Đề, chính ngài A Nan đã không nhận biết các nghi ngờ trong tâm thức của Ngài Tu Bồ Đề.

Nhập được kinh Kim Cương, tức là nhập Chơn tâm, Pháp tánh. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã dùng kinh này để làm tâm ấn khi trao truyền Y Bát cho Lục Tổ Huệ Năng.

Ngài Hám Sơn sinh năm 1546, khi nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã hiểu ngộ lý dung thông vô ngã của Pháp giới. Ngài lên ẩn tu tại Ngũ Đài Sơn, đã dùng thông phương pháp quán âm của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhục thân bất hoại của Ngài vẫn còn thờ tại Tổ Đình Lục Tổ ở Tào Khê.
(Lời giới thiệu)

(Lời giới thiệu)

Mục lục:
  1. Lời giới thiệu - Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 1A
  2. Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 1B
  3. Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 1C
  4. Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 1D
  5. Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 2A
  6. Kinh Kim Cang giác nghĩa đoạn nghi phần 2B
Nhà xuất bản
NXB Tôn Giáo
Người dịch
Nguyễn Hiển
Người đọc
Thùy Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
3,675
Xem
3,675
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top